مدرسه مهارت چیست؟

دانش آموزان امروز با جامعه ای روبرو هستند که به طور فزاینده ای دیجیتالی و جهانی شده و در حال تغییر مداوم است. کارگران و شهروندان شایسته در آینده افرادی هستند که می توانند به تنهایی یا با همکاری تیمی، دانش جدید را یاد بگیرند و با دانش جدید سازگار شوند. در نتیجه، اهداف آموزش دیگر فقط آن چیزی نیست که یاد می گیریم، بلکه چگونگی یادگیری آن است و آنچه می توانیم با آنچه یاد گرفته ایم انجام دهیم. فلذا مواردی همچون یادگیری نحوه یادگیری و ایجاد راه حل های جدید برای مشکلات جدید حیاتی می شوند. این بحث در مورد مهارت های قرن 21 است – که مهارت های آن برای حرکت در چالش های آینده مورد نیاز است.

لیست دوره های دبیرستان

لیست دوره های دبستان

فهرست