مدرسه مهارت چیست؟

دانش آموزان امروز با جامعه ای روبرو هستند که به طور فزاینده ای دیجیتالی و جهانی شده و در حال تغییر مداوم است. کارگران و شهروندان شایسته در آینده افرادی هستند که می توانند به تنهایی یا با همکاری تیمی، دانش جدید را یاد بگیرند و با دانش جدید سازگار شوند. در نتیجه، اهداف آموزش دیگر فقط آن چیزی نیست که یاد می گیریم، بلکه چگونگی یادگیری آن است و آنچه می توانیم با آنچه یاد گرفته ایم انجام دهیم. فلذا مواردی همچون یادگیری نحوه یادگیری و ایجاد راه حل های جدید برای مشکلات جدید حیاتی می شوند. این بحث در مورد مهارت های قرن 21 است – که مهارت های آن برای حرکت در چالش های آینده مورد نیاز است.

بسته های دوره دبیرستان

بسته های دوره دبستان

دسته بندی محتواها

 دبیرستان

لیست دوره های مهارتی مقطع دبیرستان

 دبستان

لیست دوره های مهارتی مقطع  دبستان 

فهرست